ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ZENGO is een gedeponeerd merk van:

PET Power B.V.
Hermelijnweg 2
4877 AE Etten-Leur
Nederland
hierna te noemen: PET Power

Artikel 1          Definities

In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie PET Power als verkopende partij een overeenkomst is aangegaan.
Incoterms 2010: internationaal erkende commerciële leveringsvoorwaarden en afspraken ten aanzien van internationaal transport van goederen.

Levering “Af Fabriek”: een transactie waarbij de verkopers enige verantwoordelijkheid is, het beschikbaar maken van de bestelde goederen aan de koper ter plaatse van de bedrijfspanden van de verkoper. De koper draagt de kosten en risico’s die verbonden zijn aan het transporteren van de bedrijfspanden van de verkoper naar de eindbestemming.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen PET Power en Afnemer.

PET-Power B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Reseller: wederverkoper. Een onderneming of individu die goederen of diensten inkoopt met de intentie om deze door te verkopen in plaats van te verbruiken of gebruiken.

Voorwaarden: deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Zaken: de door PET Power gefabriceerde producten ter zake waarvan een overeenkomst met een afnemer tot stand komt.

Artikel 2          Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte die PET Power uitbrengt en iedere Overeenkomst die tussen PET Power en een Afnemer tot stand komt, voor zover van deze Voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk voor de totstandkoming van de Overeenkomst is afgeweken.
 2. Eventueel op grond van het eerste lid overeengekomen afwijkingen van deze Voorwaarden hebben, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, enkel betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met PET Power, waarvan voor de uitvoering door PET Power derden dienen te worden betrokken.
 4. Algemene (Inkoop-)Voorwaarden van de Afnemer zijn slechts van toepassing indien voor de totstandkoming van de betreffende Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn. Bij gelijktijdige toepasselijkheid, om welke reden dan ook, van deze Voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Afnemer, prevaleren deze Voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. PET Power en de Afnemer zullen alsdan met elkaar overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk zal worden benaderd.

 

Artikel 3          Aanbiedingen en Offertes

 1. De door PET Power gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn tot 30 dagen na dagtekening geldig. PET Power is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Vanaf de eenendertigste dag na dagtekening worden de door PET Power uitgebrachte offertes vrijblijvend, en dus niet meer bindend, tenzij in de offerte expliciet anders is aangegeven.
 2. Levertijden in offertes van PET Power zijn indicatief en geven de Afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkings-kosten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.
 4. Acceptatie van een offerte door de Afnemer dient betrekking te hebben op de gehele offerte en is derhalve, tenzij expliciet anders aangegeven, ondeelbaar. Indien de aanvaarding aldus afwijkt van het gehele in de offerte opgenomen aanbod is PET Power daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PET Power dit feitelijke aanbod van de Afnemer besluit te accepteren en tevens schriftelijk bevestigt.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht PET-Power B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte genoemde zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4          Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat PET Power schriftelijk een opdracht hiertoe van de Afnemer heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Afnemer daartegen binnen 48 uur na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft geprotesteerd.
 2. PET Power zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bij PET Power gangbare normen.
 3. PET Power is gerechtigd tot het doorvoeren van wijzigingen in haar standaard productassortiment en gerelateerde specificaties, zonder de Afnemer voorafgaande aan de wijziging schriftelijk te informeren noch voorafgaande aan de wijziging goedkeuring van de Afnemer te dienen ontvangen.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft PET Power naar eigen inzicht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PET Power aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan PET Power worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PET Power zijn verstrekt, heeft PET Power het recht – zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn – de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen.
 6. PET Power is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien PET Power is uit gegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste c.q. onvolledige gegevens bij het aangaan c.q. uitvoeren van de Overeenkomst.
 7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan PET Power de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, tot dat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien door PET Power of door haar ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Afnemer of een door de Afnemer aangewezen locatie, draagt de Afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. De Afnemer vrijwaart PET Power voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Afnemer toerekenbaar is.

 

Artikel 5          Levering en Transport

 1. Levering geschiedt “Af Fabriek” van PET Power.
 2. Standaard geschiedt levering op basis van “Incoterms 2010” of de opvolgende, vernieuwde of herziene dan wel bijgewerkte versie daarvan. De versie van “Incoterms” die op het moment van het sluiten van de Overeenkomst gold, is van toepassing.
 3. Indien PET Power het transport van gekochte zaken organiseert en berekent, dan vindt het transport plaatst onder de “AVC 2002/CMR-condities” of onder de opvolgende, vernieuwde of herziene dan wel bijgewerkte versie daarvan, die op het moment van levering af fabriek geldt.
 4. De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat PET Power deze bij de Afnemer aflevert of laat afleveren dan wel op het moment waarop deze aan hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 5. Indien de Afnemer de haar ter beschikking gestelde goederen met vertraging afneemt is PET Power te allen tijde gerechtigd de met deze vertraging gepaard gaande kosten, alsmede de goederen, in rekening te brengen.
 6. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is PET Power gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.
 7. Indien met de Afnemer is overeengekomen dat de zaken worden bezorgd, dan is PET Power gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen bij de Afnemer. Deze bezorgkosten zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 8. Indien PET Power gegevens behoeft van de Afnemer in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Afnemer deze aan PET Power volledig ter beschikking heeft gesteld.
 9. Indien PET Power een termijn voor levering heeft opgegeven, dan is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een levertermijn dient de Afnemer PET Power schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsdan een redelijke termijn geboden dient te worden van minimaal 30 dagen waarbinnen de zaken alsnog geleverd kunnen worden zonder dat de Afnemer voor de alsdan vertraagde levering recht heeft op enige compensatie in welke vorm dan ook.
 10. PET Power is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij de Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige betekenis toekomt. PET Power is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 11. PET Power wordt geacht te voldoen aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van leveringen, echter de aantallen kunnen tot 10% meer of minder zijn dan de hoeveelheid die in de Overeenkomst staat vermeld; in dergelijk geval betaalt de Afnemer voor de daadwerkelijk geleverde aantallen.
 12. Indien de Afnemer de goederen behorende tot Overeenkomst ophaalt bij PET Power, dan dient de Afnemer het ophalen van de levering minimaal 24 uur van te voren bij PET Power aan te melden.

 Artikel 6          Monsters en Modellen

 1. Indien aan de Afnemer een monster, tekening, foto, model of anderszins een afbeelding is getoond of verstrekt, dan is dit ter indicatie geweest zonder dat de te leveren zaak daaraan nauwkeurig behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat de zaak juist wel geheel daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 7          Onderzoek, Reclamaties

 1. De Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (laten) onderzoeken. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken en te beoordelen of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gesteld worden.
 2. Indachtig de in het eerste lid overeengekomen onderzoeksplicht van de Afnemer dienen eventuele gebreken of tekorten binnen acht dagen na levering gemotiveerd, schriftelijk en voorzien van bewijsstukken aan PET Power te worden gemeld.
 3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, zal dit geen invloed hebben op eerder geleverde zaken en evenmin op alsnog te leveren zaken, ook niet als die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst. In voorkomende gevallen heeft PET Power het recht om gebrekkige zaken, welke als zodanig zijn erkend en geretour-neerd, naar eigen keuze te vervangen of te vergoeden zonder tot enige (aanvullende) (schade)vergoeding gehouden te zijn. Zaken kunnen enkel naar PET Power worden teruggezonden na voorafgaande schriftelijke toestemming van PET Power.

Artikel 8          Vergoedingen, prijzen en kosten

 1. Indien PET Power met de Afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is PET Power niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien bepaalde kostenfactoren de inkoopprijs wijzigen, en voor zover deze buiten de invloedsfeer van PET Power gelegen zijn.
 2. PET Power mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van bevestiging van de order, maar voor de levering van de goederen significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van één dezer kostprijsbestanddelen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op wijzigingen in grondstof-prijzen, in- en uitvoerrechten of andere rechten of belastingen van overheidswege na verzending van de orderbevestiging optredende en op veranderingen in de wisselkoers van de Euro tegenover de valuta, waarin PET Power de zaken verkocht heeft dan wel zaken van derden heeft ingekocht.
 3. De door PET Power gehanteerde prijzen zijn af fabriek en exclusief BTW en eventuele andere wettelijke heffingen, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk aangegeven in de Overeenkomst.

 

Artikel 9          Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen of redelijkerwijs van PET Power een ongewijzigde instandhouding niet verwacht kan worden, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering – zonder dat PET Power tot vergoeding van enige schade gehouden is – daardoor worden beïnvloed. PET Power zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging c.q. aanvulling op de Overeenkomst financiële c.q. kwalitatieve consequenties heeft, zal PET Power de Afnemer hierover van tevoren inlichten.
 4. Een geaccepteerde Overeenkomst kan niet geheel of gedeeltelijk door de Afnemer worden geannuleerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van een gemachtigde van PET Power. Een geaccepteerde Overeenkomst is een overeenkomst die naar behoren door PET Power is bevestigd door middel van een orderbevestiging met een vaste orderdatum en die niet binnen 2 werkdagen na de datum van de orderbevestiging door de Afnemer is afgewezen. In geval van annulering van een Overeenkomst of een deel van een Overeenkomst, zal de Afnemer PET Power vrijwaren tegen alle verliezen, kosten en schade die uit de annulering voortvloeien, met inbegrip van de inkoop- c.q. productiewaarde en opslagkosten van genoemde goederen.

 

Artikel 10        Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur gestelde termijn, op een door PET Power aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. De Afnemer heeft niet het recht om tot opschorting of verrekening van facturen over te gaan, een en ander in afwijking van het bepaalde in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht enige tekortkoming of reclamatie.
 2. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de op de factuur gestelde termijn dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder daarvoor in gebreke gesteld te hoeven worden. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd over het door hem verschuldigde bedrag, ter hoogte van de op de vervaldag geldende promessedisconto van de Nederlandse Bank, verhoogd met 3,5% per maand of gedeelte van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Alle kosten in en buiten rechte, waaronder tevens eventuele executiekosten, die PET Power moet maken voor de invordering van factuurbedragen komen voor rekening van de Afnemer, waarbij deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het totaal aan openstaande bedragen (met een minimum van € 500,00) en welke vermeerderd worden met de in het tweede lid genoemde rente. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, maar zullen integraal voor rekening van de Afnemer zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering natuurlijke persoon, beslag of surseance van betaling van de Afnemer zijn de vorderingen van PET Power op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar, alsook wanneer de Afnemer tot liquidatie of vervreemding van zijn bedrijf mocht overgaan of in gebreke mocht blijven met stipte nakoming van enige andere verplichting jegens PET Power, uit welke hoofde dan ook, waartoe ingebrekestelling niet vereist zal zijn.
 5. PET Power heeft het recht de door de Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de incassokosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 6. PET Power kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 7. PET Power kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten van incasso worden voldaan.
 8. PET Power heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen.

 

Artikel 11        Eigendomsvoorbehoud        

 1. PET Power blijft eigenaar, met volledige beschikking en bevoegdheid, van alle gereedschappen en matrijzen welke direct of indirect noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, ongeacht elke (zichtbare) bijdrage voor aanschaf of ontwikkeling daarvan, welke door Afnemer aan PET Power is gedaan of gedaan zal worden. Nimmer is het de Afnemer toegestaan gereedschappen en matrijzen geheel of gedeeltelijk op te eisen of hiervan op enigerlei wijze het (gedeeltelijk) eigendom te vorderen. De Afnemer is verplicht, op eerste verzoek van PET Power, tot directe betaling aan PET Power over te gaan, van haar volledige overeengekomen bijdrage in de matrijs- en gereedschapkosten indien PET Power dit, om welke reden dan ook, noodzakelijk acht.
 2. PET Power levert alle zaken onder eigendomsvoorbehoud. De Afnemer wordt eerst dan volledig en onbezwaard eigenaar van de geleverde zaken indien de Afnemer aan alle betalings-verplichting jegens PET Power en andere verplichtingen welke voortvloeien uit deze Overeenkomst en eventuele nadere of nieuwe overeenkomsten tussen PET-Power en de Afnemer heeft voldaan. Het is de Afnemer derhalve niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verhandelen, om te pakken, te verwerken, te vullen, te vervreemden of op enigerlei wijze te bezwaren zonder uitdrukkelijke en vooraf-gaande schriftelijke toestemming van PET Power.
 3. Indien de Afnemer handelt in zijn hoedanigheid van wederverkoper (reseller) is hij niettegenstaande het bepaalde in het voorgaande lid gerechtigd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening om tot vervreemding van het onder eigendomsvoorbehoud geleverde over te gaan. Indien de Afnemer tot vervreemding overgaat van het onder eigendoms-voorbehoud geleverde dan is de Afnemer gehouden ten behoeve van PET Power een, naar keuze van PET Power, stil of openbaar pandrecht te vestigen op de uit deze vervreemding voortvloeiende vorderingen.
 4. De Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendoms-voorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht PET Power zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 12        Opschorting en Ontbinding

 1. PET Power is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen jegens de Afnemer of jegens aan de Afnemer gelieerde partijen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, indien:
 • De Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de Overeenkomst, PET Power ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is algehele ontbinding slechts toegelaten voor zover de omvang van de verwachte tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • De Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 1. Voorts is PET Power bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PET Power op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien PET Power de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 3. PET Power behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13        Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van PET Power is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de PET Power gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het tot de factuurwaarde van het geleverde naar aanleiding waarvan aansprakelijkheid is ontstaan.
 2. PET Power is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. PET Power aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van steriliteit, in welke vorm dan ook, voor de door haar geleverde gammagestraalde zaken. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Afnemer om daartoe microbiologische validatie uit te voeren. Mocht PET Power deze uitvoeren ten behoeve van de Afnemer, dan nog blijft de conclusie en vaststelling van steriliteit en het risico dienaangaande te allen tijde geheel bij de Afnemer rusten (overeenkomstig haar onderzoeksplicht ex art.7).
 4. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PET Power.

 

Artikel 14        Risico-overgang

 

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Afnemer over op het moment waarop deze aan de Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd respectievelijk in de macht van de Afnemer of van een door de Afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15        Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PET Power geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PET Power niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Onder het in bovenstaande lid 2 genoemde zijn inbegrepen oorlog, volledige of gedeeltelijke staking, invoer- of uitvoer-beperkingen, blokkade, ongevallen van alle aard, gebrek aan verpakking of vervoermiddelen, tekort aan procesgerelateerde producten of grondstoffen, storing van de normale markt van producten door beslissing van één of andere macht of onvoorzienbaar element.
 4. PET Power heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PET Power haar verbintenis had moeten nakomen.
 5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 6. Voor zover PET Power ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PET Power gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16        Vrijwaringen

 1. De Afnemer vrijwaart PET Power voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de Afnemer aan PET Power informatiedragers, elektronische bestanden, software of andere middelen van dien aard verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software of nadere middelen van dien aard vrij zijn van virussen en/of defecten.

Artikel 17        Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde behoudt PET Power zich de rechten en bevoegdheden voor die PET Power toekomen op grond van intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, merkenrecht en tekeningen- en modellenrecht.
 2. Het is de Afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PET Power, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. PET Power heeft het recht om aan haar toestemming voorwaarden te verbinden.
 3. De in het kader van de Overeenkomst eventueel door PET Power tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van PET Power, ongeacht of deze aan de Afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij expliciet anders is overeengekomen. De artikelen 6 lid 2 jo. 23 van de Benelux Tekeningen en Modellenwet zijn niet van toepassing.
 4. Alle door PET Power eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektro-nische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Afnemer te worden gebruikt overeenkomstig de aard en strekking van deze Overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PET Power worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 5. PET Power behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden ontstane kennis en ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18        Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met aanbiedingen, offertes, overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn en/of geschillen ter zake deze betreffende voorwaarden en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Breda, met dien verstande dat PET Power het recht heeft enkel te haren keuze een procedure aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Afnemer in binnen- of buitenland.

 

Artikel 19        Toepasselijk Recht

 1. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20        Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda, Nederland.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. In geval deze Voorwaarden niet voorzien, zullen de “Incoterms 2010” van toepassing zijn.
 4. Van toepassing is steeds de versie van deze Voorwaarden, die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.